Rzymskokatolicka
Parafia św. Krzysztofa
w Tychach

Liturgia

Aktualności

Wiadomości

SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO NA PAŹDZIERNIK
25/09

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry w Chrystusie!


Przed nami październik – miesiąc wielkiej modlitwy Kościoła. W modlitwie różańcowej przez ręce Matki Bożej powierzymy Jezusowi Chrystusowi to wszystko, czym żyje nasza archidiecezja, parafie, rodziny i każdy z nas. Będziemy upraszać dar pokoju dla całej rodziny ludzkiej.
Wspólnota Żywego Różańca przeżywa teraz szczególny czas nowenny lat przed jubileuszem 200-lecia istnienia, który będziemy obchodzili w roku 2026. Serdecznie zapraszam członków Żywego Różańca i wszystkich wspólnot pielęgnujących kult Matki Najświętszej do katowickiej katedry w sobotę 8 października na XI Pielgrzymkę Archidiecezjalną. Pragniemy zjednoczyć się w modlitwie różańcowej od godz. 10.30, a szczególnie podczas południowej Mszy św. koncelebrowanej z duszpasterzami grup różańcowych.

Tegoroczna pielgrzymka będzie miała charakter dziękczynny za dar beatyfikacji Pauliny Jaricot - założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca. Dzieła, które założyła, trwają 200 lat i wciąż przynoszą Kościołowi dobre, ewangeliczne owoce. U ich początków była głęboka, osobista więź Pauliny ze Zbawicielem, któremu już w młodości oddała całe swoje serce. Żyjąc jako osoba świecka, czerpała siły z codziennej Eucharystii, powierzając wszystkie swoje dzieła opiece Matki Najświętszej. Pozostawiła nam przykład umiłowania Kościoła, troski o misje, a także o lepszy los ludzi pracy. Ufam, że jej beatyfikacja, przede wszystkim zaś jej wstawiennictwo w niebie będzie dla całej wspólnoty Żywego Różańca wielką łaską i nowym impulsem do trwania w modlitwie różańcowej w łączności z Kościołem.


Na pielgrzymowanie do katedry oraz przeżywanie października w modlitewnej jedności udzielam członkom wspólnot Żywego Różańca i wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii pasterskiego błogosławieństwa.

 

+ Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO O PIELGRZYMCE KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH
07/08

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO O PIELGRZYMCE KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH

 

Drodzy Diecezjanie!

 

Drogie Siostry! Droga Młodzieży!

 

Zbliża się stanowa  pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Razem z Maryją oddamy cześć  Jezusowi  Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi. Zapraszam wszystkie kobiety, wśród nich siostry zakonne i młodzież żeńską, w niedzielę, 21 sierpnia do modlitwy na piekarskim wzgórzu. 
Podejmijmy trud pielgrzymowania w  zorganizowanych  grupach, pieszo, na rowerach i autokarami, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich wymogów sanitarnych. 
Pielgrzymkę rozpoczniemy  o  godz.  8.00 godzinkami o Niepokalanym Poczęciu NMP i modlitwą różańcową. Po powitaniu na Kalwarii piekarskiego wizerunku Matki Najświętszej o godz. 10.00 i moim słowie społecznym - Mszy św. będzie przewodniczył oraz homilię wygłosi metropolita warmiński arcybiskup Józef Górzyński. Następnie zaplanowano godzinę ewangelizacyjną oraz nieszpory maryjne pod przewodnictwem bp. Tadeusza Kusego z Republiki Środkowoafrykańskiej. Podczas nieszporów homilię wygłosi biskup pomocniczy Adam Wodarczyk. Szczegółowy program pielgrzymki dostępny jest w parafiach na plakatach oraz w archidiecezjalnych mediach.
Licząc na wspólne spotkanie z Matką Bożą Piekarską – Lekarką, wszystkim Jej czcicielkom z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego oraz życzę błogosławionej, rodzinnej niedzieli.

 

Szczęść Boże!

 

† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki

 

Katowice, 5 sierpnia 2022 r.
VA – 55/22

Dyspensa na dzień 17 czerwca 2022 r.
17/06

Informacja o dyspensie na dzień 17 czerwca 2022 r.

Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc udziela wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Katowickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 17 czerwca 2022 r.

Wiernych, którzy skorzystają z dyspensy, Metropolita Katowicki zachęca do podjęcia innej formy pokuty w postaci modlitwy lub dowolnego dzieła miłosierdzia.

Ks. Jan Smolec
kanclerz Kurii Metropolitalnej

Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej 2022
27/04

WIKTOR SKWORC

ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

 

DEKRET

 

Działając po myśli kanonu 536 KPK oraz Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Katowickiej, zarządzam na dzień 12 czerwca 2022 roku przeprowadzenie wyborów do parafialnych rad duszpasterskich w parafiach Archidiecezji Katowickiej na kolejną pięcioletnią kadencję.

Przy organizacji wyborów należy kierować się dyspozycjami zawartymi w Statucie oraz w Zasadach wyborów parafialnych rad duszpasterskich w archidiecezji katowickiej. Należy także zastosować terminarz dołączony przez kanclerza Kurii Metropolitalnej, w którym określone są poszczególne etapy procedury wyborczej.

Módlmy się do Ducha Świętego, aby wspólnoty parafialne wyłoniły w kolejnych wyborach do rad duszpasterskich oddanych Kościołowi współpracowników, chętnie wspierających swoich duszpasterzy w codziennej posłudze ludowi Bożemu.

 

Z pasterskim błogosławieństwem

 

Katowice, 27 kwietnia 2022 r.

VAI- 41/22

 

Terminarz wyborów do parafialnych rad duszpasterskich w Archidiecezji Katowickiej - 2022 r.

 

1.  8 maja - ogłoszenie i rozpoczęcie procesu zgłaszania kandydatów

2.  5 czerwca - informacja o zgłoszonych kandydatach i udostępnienie list wyborczych

3.  12 czerwca - wybory

4.  19 czerwca - ogłoszenie składu rady

5.  Wrzesień/październik - pierwsze posiedzenie rady, złożenie przyrzeczeń, wybór wiceprzewodniczącego

 

Zasady wyborów Parafialnych Rad Duszpasterskich w Archidiecezji Katowickiej

 

 1. Wyboru członków parafialnej rady duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”) i jej wiceprzewodniczącego należy dokonać zgodnie z Regulaminem parafialnej rady duszpasterskiej w archidiecezji katowickiej. Niniejsze zasady są jego uściśleniem.
 2. Kandydatami na członków Rady są pełnoletni (to znaczy liczący przynajmniej osiemnaście lat) katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z nienagannych postaw moralnych.
 3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej.
 4. Wyboru członków Rady dokonuje się jednocześnie w całej archidiecezji katowickiej w terminie określonym przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego.
 5. Miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków Rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej proboszczowi. Lista kandydatów zostaje zamknięta tydzień przed wyborami.
 6. Liczba zgłoszonych kandydatów do Rady musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów w Radzie. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić poprzez konsultację przeprowadzoną przez osoby należące do Rady z urzędu.
 7. Jeśli w dużych ośrodkach miejskich zgłoszonych zostanie wielu kandydatów, w celu zapewnienia skuteczności wyborów należy ograniczyć się do podania najczęściej powtarzających się nazwisk kilkunastu kandydatów. Górna granica przyjętych kandydatur obliczana jest tak, aby na każde miejsce w Radzie w wyniku wyborów przypadało nie więcej niż dwóch kandydatów.
 8. Tydzień przed wyborami proboszcz informuje wszystkich wiernych o zgłoszonych kandydatach i udostępnia im listy wyborcze ułożone alfabetycznie. Każda lista wyborcza do Rady zawiera następujące informacje o kandydatach: imię, nazwisko, rok urodzenia, zawód i ulicę zamieszkania (ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych nie wymaga się podania na liście dokładnego adresu zamieszkania na przykład numeru domu).
 9. W przypadku powstania konfliktu lub uzasadnionych wątpliwości, czy dana osoba może kandydować do Rady, sprawę rozstrzyga kanclerz kurii metropolitalnej, zaś same wybory odbywają się w późniejszym terminie, po wyjaśnieniu wszystkich kontrowersji.
 10. W dniu wyborów przeprowadzanych po każdej mszy świętej, każdy z głosujących wybiera spośród przedstawionych na karcie wyborczej kandydatów dwa nazwiska, stawiając przy nich znak „X”. Jeśli na karcie wyborczej wierny zaznaczy więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze będą uwzględnione przy podsumowaniu wyników wyborów.
 11. Po oddaniu głosu wierni składają karty wyborcze do przygotowanych koszyków (na przykład przy wyjściu z kościoła) albo do urn wyborczych wystawionych w odpowiednim pomieszczeniu parafii.
 12. Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania, są uznane za nieważne.
 13. Podliczenia głosów dokonuje specjalna komisja wyborcza złożona z od dwóch do pięciu osób wyznaczonych przez proboszcza. Komisja sporządza protokół z wyborów i zachowuje oddane karty wyborcze przez miesiąc.
 14. Podanie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady do publicznej wiadomości następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
 15. W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów odwołanie do kanclerza kurii metropolitalnej można złożyć w ciągu dwóch tygodni od dnia wyborów.
 16. Po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady jej nowi członkowie zastępują dotychczasowych członków Rady.
 17. Arcybiskup Metropolita Katowicki może odłożyć w czasie wybory do parafialnej rady duszpasterskiej w danej wspólnocie, jeśli za utrzymaniem kadencji dotychczasowej Rady przemawiają uzasadnione racje duszpasterskie. W takiej sytuacji z wnioskiem do kanclerza kurii metropolitalnej występuje proboszcz.

 

Wakacyjna pielgrzymka Chorwacja - Medjugorje
15/04

PIELGRZYMKA (szczegółowy program można otrzymać w zakrystii)

 

Medjugorje, Mostar, Plitwice, Wodospady Kravice, Dubrownik, Split, Trogir, Marija Bistrica

TERMIN: 25 czerwca - 4 lipca 2022, cena 1.900 PLN

 

-  komfortowy autokar, opieka pilota

-  ubezpieczenie KL i NNW

-  7 noclegów w Medjugorje (pensjonat – pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami)

-  2 noclegi w hotelu w Chorwacji ( pokoje 2 ,3 osobowe z łazienkami )

-  9 śniadań, 9 obiadokolacji

 

1 dzień – 25.06 - sobota - 6.00 wyjazd z miejsca zbiórki, przejazd przez Czechy, Austrię, Słowację do chorwackiej Częstochowy: Marija Bistrica, Msza św. w Sanktuarium maryjnym, obiadokolacja i nocleg w ok Zagrzebia

 

2 dzień - 26.06 - niedziela - śniadanie, Plitvice – najpiękniejszy Park Narodowy Chorwacji z zespołem 16 jeziorek i dziesiątkami wodospadów, obiadokolacja i nocleg w Medjugorje

 

3 dzień - 27.06 - poniedziałek - śniadanie, Medjugorje: Msza św w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, Góra Objawień, Kriżevac, Różaniec, obiadokolacja i nocleg w Medjugorje

 

4 dzień - 28.06 - wtorek - śniadanie , Wodospady Kravice, możliwość kąpieli, Medjugorje: Msza św w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, Różaniec, obiadokolacja i nocleg w Medjugorje

 

5 dzień - 29.06 - środa - śniadanie, Dubrovnik- miasto św. Błażeja: mury miejskie, Pałac Rektorów, Pałac Sponza, Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z relikwiami św. Błażeja, Kościół św. Błażeja, Studnia Onufrego, obiadokolacja, nocleg w Medjugorje

 

6 dzień - 30.06 - czwartek - śniadanie, przejazd do Makarskiej, po drodze Veprić: Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes, czas wolny na plażowanie, obiadokolacja i nocleg w Medjugorje

 

7 dzień - 1.07 - piątek - śniadanie ,Mostar – miasteczko wielokulturowe słynne z tytułowego zabytkowego mostu nad Neretwą (pod opieką Unesco) oraz z muzułmańskich Zabytków, Medjugorje: Msza św w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, Różaniec, obiadokolacja i nocleg w Medjugorje

 

8 dzień - 2.07 - sobota - śniadanie, zwiedzanie Splitu z katedrą św. Dujmy i pałacem Dioklecjana oraz Trogiru z przewodnikiem miejscowym, obiadokolacja i nocleg w Medjugorje

 

9 dzień - 3.07 - niedziela  - śniadanie, przejazd do stolicy Chorwacji –zwiedzanie Zagrzebia, obiadokolacja i nocleg w okolicy Zagrzebia

 

10 dzień - 4.07 - poniedziałek - śniadanie, przejazd w kierunku Polski, powrót na miejsce w godzinach wieczornych

 

 

Dodatkowo płatne: bilety wstępu i licencjonowani przewodnicy, taksy klimatyczne, TFG, TFP i audio guidy około 120 EURO

 

Zalecamy zabranie małego odbiornika radiowego ze słuchawkami (może być w telefonie komórkowym)

 

Biuro Podróży Andretour                

41-902 Bytom, ul. Jagiellońska 11, 41-922 Radzionków, ul. Lompy 1

Tel. 32-3897046, 32-3897047 www.andretour.pl mail: info@andretour.pl

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z INWAZJĄ ROSYJSKĄ NA UKRAINĘ
24/02

W związku z inwazją rosyjską na Ukrainę, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, stanowczo potępiam działania Rosji i Władimira Putina, uznając je za niedopuszczalny i haniebny akt barbarzyństwa, skierowany wobec  suwerenności i niezależności niepodległego państwa.


Jednocześnie – wraz z całym Kościołem w Polsce – wyrażam moją solidarność ze wszystkimi Ukraińcami, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, zapewniając ich o naszej bliskości, modlitwie oraz gotowości do pomocy.

W związku z prośbą Ojca Świętego Franciszka, zwracam się do Księży Biskupów oraz wszystkich wiernych, aby Środa Popielcowa była obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień postu i modlitwy w intencji pokoju oraz solidarności z Ukrainą. Proszę, aby w każdym kościele i parafii w Polsce zanosić gorące błagania w intencji pokoju, a także w intencji Ukraińców, by Pan pokrzepił ich serca w obecnej dramatycznej sytuacji.

 

Jako Kościół w Polsce pragniemy przyjść naszym Braciom również z materialną pomocą, dlatego apeluję, aby zarówno w najbliższą niedzielę, jak i w Środę Popielcową, po każdej Mszy Świętej zorganizować zbiórkę ofiar do puszek, które – za pośrednictwem Caritas Polska – zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Pomoc Kościoła  katolickiego  w  Polsce  będzie  świadczona  sukcesywnie  i  systemowo za pośrednictwem naszych instytucji charytatywnych – parafialnych, diecezjalnych i ogólnopolskich – w tym, przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.

 

Ponadto, proszę wszystkich wierzących i ludzi dobrej woli o otwartą postawę wobec potrzebujących schronienia.

 

Królowej Pokoju zawierzam losy Ukrainy i Polski, zapewniając wszystkich o mojej duchowej bliskości i modlitwie.

 

/-/ Bp. Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, dnia 24 lutego 2022 roku

Komunikat Arcybiskupa Katowickiego na IV Niedzielę Zwykłą
30/01

Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry!

 

1.       W dorocznym rytmie kalendarza liturgicznego będziemy dnia 2 lutego przeżywać święto Ofiarowania Pańskiego, które w 1997 r. św. Jan Paweł II ustanowił Dniem Życia Konsekrowanego. W tym roku po raz 25. będziemy mogli w tym świątecznym dniu podziękować Bogu za dar osób konsekrowanych, kobiet i mężczyzn, które, ślubując czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, dają wyraz całkowitego oddania i zawierzenia Bożej Opatrzności swoich planów i swojego życia oraz ubogacają swoimi charyzmatami wspólnotę Kościoła.

 

W naszej archidiecezji aktualnie żyje i posługuje 182 zakonników z 11 zgromadzeń męskich, 653 siostry z 22 zgromadzeń żeńskich, 68 pań w 11 instytutach świeckich, 16 dziewic konsekrowanych, 5 wdów konsekrowanych oraz 4 osoby w stowarzyszeniu życia apostolskiego. W sumie w archidiecezji katowickiej żyje praktyką rad ewangelicznych ubóstwa, czystości i posłuszeństwa 928 osób w bogatej panoramie różnych form życia konsekrowanego.

 

Podejmują one różnorodne formy modlitwy i posługi apostolskiej, przyczyniając się do budowania wspólnoty naszego lokalnego Kościoła. Przypominają swoim stylem życia, że naszym celem jest udział w Królestwie niebieskim. Na osobne zauważenie zasługują siostry klauzurowe – karmelitanki i wizytki, którym dziękujemy za posługę wytrwałej modlitwy. Formą podziękowania niech będzie ofiara materialna, złożona w święto Ofiarowania Pańskiego, która zostanie im przekazana na utrzymanie.     

 

Tradycyjnie dnia 2 lutego o godz. 12-tej w naszej katowickiej katedrze będzie sprawowana uroczysta Eucharystia za osoby konsekrowane, które serdecznie zapraszam do udziału w tej liturgii. Będziemy dziękować Bogu za ich świadectwo życia i posługę w archidiecezji oraz prosić o potrzebne dla nich łaski, w tym także o nowe powołania do życia konsekrowanego. Niech tej modlitwy i znaków pamięci o osobach konsekrowanych nie zabraknie tego dnia w naszych parafiach, szczególnie tam, gdzie na co dzień żyją i posługują.

 

2.       Nawiązując do komunikatu z dnia 15 grudnia 2021 r. informuję, że w sobotę 5. lutego br. o godz. 12-tej, podczas Mszy św., której będę przewodniczył, arcybiskup koadiutor Adrian Galbas rozpocznie pasterską posługę w archidiecezji katowickiej. Otrzyma również – podobnie jak biskupi pomocniczy - nominację na wikariusza generalnego, w którym to dokumencie zostaną określone jego szczegółowe obowiązki, w tym przeprowadzanie wizytacji kanonicznych, udzielanie sakramentu bierzmowania, a nade wszystko przygotowanie ewangelizacyjnego programu duszpasterskiego, który przygotuje nas wszystkich do 100-lecia archidiecezji katowickiej, które przypada na rok 2025.

 

         Bracia i Siostry!

 

         W Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum Successores w p. 72 czytamy: Jeśli okoliczności się tego domagają, Stolica Apostolska może mianować biskupa koadiutora (por. kan. 403 § 3). Biskup diecezjalny przyjmie go chętnie i w duchu wiary oraz zainicjuje z nim skuteczną komunię na mocy wspólnej odpowiedzialności biskupiej, budując autentyczne relacje, które dla dobra diecezji powinny być jeszcze mocniejsze

i bardziej braterskie.

 

Właśnie w takim klimacie jedności i współdziałania „w Duchu Świętym” będę dalej współdziałać z Arcybiskupem Koadiutorem i Biskupami Pomocniczymi dla dobra Kościoła na Górnym Śląsku, przygotowującym się do uroczystości 100-lecia powrotu do Macierzy, i wraz z nimi szerzyć Chrystusowy pokój. Pax Christi!

 

Księdza arcybiskupa koadiutora Adriana polecam modlitwie duchowieństwa i wiernych świeckich. Wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

 

† Wiktor Skworc

Arcybiskup

Metropolita Katowicki

Katowice, 25 stycznia 2022 r.

VA I - 9/22

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
15/12

Drodzy Diecezjanie!


Pragnę Was poinformować, że w środę 15 grudnia br. powitaliśmy w Kościele katowickim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji ełckiej Adriana Galbasa, mianowanego przez Ojca Świętego Franciszka dnia 4 grudnia 2021 r. arcybiskupem koadiutorem archidiecezji katowickiej.
Podczas spotkania w Kurii Metropolitalnej Nominat - zgodnie z wymogami prawa kanonicznego - okazał nominacyjne pismo apostolskie arcybiskupowi katowickiemu i kolegium konsultorów i objął w ten sposób kanonicznie swój urząd.
Osobiście przywitałem w osobie arcybiskupa Adriana Galbasa swojego nowego i najbliższego współpracownika, a także następcę w posłudze arcybiskupa katowickiego i metropolity górnośląskiej prowincji kościelnej.
W łączności ze Stolicą Apostolską ustaliliśmy termin liturgicznego rozpoczęcia pasterskiej posługi Arcybiskupa Koadiutora na sobotę 5 lutego 2022 r.
Serdecznie proszę o modlitwę w intencji arcybiskupa Adriana i przyzywam ku pomocy patronów archidiecezji katowickiej – Matkę Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, św. Jacka, św. Barbarę, św. Floriana; bł. Emila Szramka, bł. Józefa Czempiela i niedawno beatyfikowanego Jana Franciszka Machę.
Za dar modlitwy w intencji Kościoła katowickiego, który wspólnie tworzymy i codziennie budujemy, jak również za wsparcie modlitewne dla przybywającego do naszej archidiecezjalnej wspólnoty Arcybiskupa Koadiutora, składam szczere Bóg zapłać!


Życzę wszystkim głębokiego i radosnego przeżycia ostatnich dni Adwentu i nadchodzącej uroczystości Bożego Narodzenia; w tym duchu udzielam pasterskiego błogosławieństwa.


† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


Katowice, 15 grudnia 2021 r.,
VA I - 90/21

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO PO BEATYFIKACJI KS. JANA FRANCISZKA MACHY
25/11

Drodzy Bracia i Siostry!

 

 1. W sobotę 20 listopada sługa Boży ks. Jan Macha został włączony do wspólnoty błogosławionych Kościoła Katolickiego. Wyrażamy wdzięczność Bożej Opatrzności za świadectwo życia i wiary tego śląskiego kapłana, męczennika II wojny światowej, nowego patrona alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, dzieła powołań oraz dzieł charytatywnych w naszej archidiecezji. Bóg zapłać wszystkim wiernym świeckim, kapłanom i osobom życia konsekrowanego, zarówno za udział w Mszy świętej beatyfikacyjnej, sprawowanej w katowickiej katedrze przez delegata Ojca świętego Franciszka, kardynała Marcello Semeraro, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, jak i za duchową łączność dzięki transmisjom telewizyjnym, radiowym i internetowym. Dzięki przekazom medialnym postać błogosławionego Jana Franciszka ukazano szerokiej rzeszy odbiorców, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wyrazy wdzięczności kieruję również do osób zaangażowanych w przygotowanie uroczystości beatyfikacyjnej i darczyńców. Prośmy błogosławionego ks. Jana Franciszka o orędownictwo za nami, abyśmy z Bożą pomocą odkrywali własną misję w świecie i kształtowali serca wrażliwe na ludzkie potrzeby.

 

 1. Liturgiczne wspomnienie błogosławionego Jana Machy będzie obchodzone w naszej archidiecezji w dniu 2 grudnia każdego roku. W związku z tym najbliższy czwartek będzie w naszych wspólnotach parafialnych dniem dziękczynienia za beatyfikację ks. Jana i modlitwy za Jego wstawiennictwem w intencji duszpasterzy, osób zaangażowanych w parafialnych i szkolnych zespołach Caritas, a przede wszystkim o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wykorzystajmy ten dzień również na odkrywanie życia i dzieła nowego Błogosławionego.

 

 1. Rozpoczynamy dzisiaj nowy rok liturgiczny oraz realizację trzeciego roku programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce pt. „Eucharystia daje życie”. Zamierzone pastoralne i ewangelizacyjne działania wyrażamy słowami nawiązującymi do obrzędu rozesłania na zakończenie Mszy św.: „Posłani w pokoju Chrystusa”. W tym duchu zachęcam Was do budowania między ludźmi Chrystusowego Królestwa pokoju, miłości i sprawiedliwości, a także do synodalnej odnowy życia i misji całej wspólnoty Kościoła. Wewnętrznej siły do podejmowania tych wyzwań szukajmy najpierw w Eucharystii, która jest źródłem wzajemnego przebaczenia, słuchania słowa Bożego, komunii i chrześcijańskiego świadectwa, a nade wszystko sakramentem uwielbienia Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym.

 

Na czas adwentowej drogi przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego wszystkim Wam błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

† Wiktor Skworc

 

Arcybiskup

Metropolita Katowicki

 

Katowice, 25 listopada 2021 r.

VA I - 84/21

Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Krzysztofa, siedziba: Tychy, ul. Wyszyńskiego 1.