Rzymskokatolicka
Parafia św. Krzysztofa
w Tychach

Bierzmowanie

Aby przystąpić w naszej parafii do sakramentu bierzmowania należy:

– podjąć decyzję o świadomym przyjęciu sakramentu

– dostarczyć metrykę chrztu (w przypadku osób ochrzczonych w naszej parafii nie jest to konieczne)

– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

– wypełnić dwie deklaracje (do pobrania w kancelarii parafialnej)

– uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych w każdy I Piątek miesiąca (za wyjątkiem stycznia)

– rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w życiu Kościoła

 

Młodzież przygotowuje się w ramach katechezy szkolnej oraz dodatkowych obowiązkowych spotkań przy parafii. Terminy spotkań określane są przez księdza prowadzącego przygotowanie i podawane w ramach katechezy i ogłoszeń parafialnych. 

 

Przy udzieleniu sakramentu bierzmowania ważną jest osoba świadka. W prawie kanonicznym świadek bierzmowania zrównany jest z rodzicami chrzestnymi. Kan. 893 KPK mówi krótko: „Ten może spełniać zadanie świadka, kto wypełnia warunki określone w kan. 874": mają to być katolicy, który przyjęli już sakramenty Najświętszej Eucharystii i bierzmowania oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić. Podobnie jak rodzicami chrzestnymi nie mogą być ojciec lub matka przyjmującego chrzest, tak też świadkami bierzmowania nie mogą być rodzice przyjmującego bierzmowanie.

 

Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

Osoby dorosłe, które z różnych powodów nie przyjęli sakramentu bierzmowania, proszone są o kontakt z kancelarią parafialną.

 

Przygotowanie do bierzmowania dla osób dorosłych.

 

Terminy bierzmowania dla dorosłych:
4 kwietnia, 23 maja, 27 czerwca, 10 października, 21 listopada 2019 r.

 

W dniu bierzmowania w katedrze:

godz. 17:00 - wprowadzenie liturgiczne dla kandydatów i świadków,
godz. 18:00 - Msza święta z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

 

Informacje dla kandydatów przygotowujących się w parafii katedralnej:

Kandydat przedstawia pisemną zgodę swojego proboszcza na przygotowanie i przystąpienie do bierzmowania w parafii katedralnej oraz świadectwo chrztu;
przygotowanie do bierzmowania składa się z pięciu obowiązkowych spotkań, które odbywają się w czwartki o godz. 19:00 w salce nr 3 na drugim piętrze probostwa (Plebiscytowa 49A, 40-041 Katowice)

Kolejne cykle przygotowania rozpoczynają się: 28 lutego, 11 kwietnia, 30 maja, 30 sierpnia, 5 września, 17 października 2019 r.

 

Informacje dla kandydatów przygotowujących się we własnych parafiach:

Po przygotowaniu kandydata parafia zgłasza go w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej na 10 dni przed terminem bierzmowania; w dniu bierzmowania kandydat powinien mieć ze sobą kartkę informacyjną z danymi osobowymi, z wypisanym innym kolorem imieniem patrona bierzmowania oraz z pieczęcią parafii; podczas liturgii obowiązuje strój odświętny. Aby przygotować się do bierzmowania w naszej parafii należy odbyć katechezy w ramach tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego. Terminy zostały tam podane.

 

Informacja dla kandydatów żyjących w związkach niesakramentalnych:

Przygotowanie do bierzmowania może odbyć się wcześniej, jednak sakrament bierzmowania zostanie udzielony dopiero po spowiedzi sakramentalnej i zawarciu sakramentu małżeństwa.

 

BIERZMOWANIE

Uczniowie, którzy przed wakacjami mieli przyjąć sakrament bierzmowania, przyjmą go we wtorek, 29 września, o godz. 18:00. Najbliższe spotkanie młodzieży przed bierzmowaniem (którzy od września będą uczniami klas pierwszych szkół ponadpodstawowych) odbędzie się w czwartek, 10 września, o godz. 18:45 w kościele.

Spotkania formacyjne dla kandydatów przed bierzmowaniem uczących się w nowym roku szkolnym w klasach 8 szkół podstawowych rozpoczną się w październiku. Odbywać się one będą również w czwartki, po Mszach wieczornych, w kościele.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Krzysztofa, siedziba: Tychy, ul. Wyszyńskiego 1.